Yangtze River from Wanxian to Yichang 1996


Shibaozai - in 1996 still a tourist trap


Previous   Next


Close window