Yangtze River from Wanxian to Yichang 1996


In adoration of Mao Zedong


Previous   Next


Close window